• Algemene Voorwaarden L.A Gym

De heer L. Ausma handelend onder de naam L.A Gym (hierna: L.A Gym) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01069913 en is gevestigd aan de Langewest 104b (9201CH) te Drachten. 
 • Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Lid tot het verrichten van Diensten door L.A Gym.
 3. Abonnement: het maandelijkse of jaarlijkse fitnessabonnement waarmee Lid gebruik kan maken van de fitnessruimte van L.A Gym.
 4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten.
 5. Diensten: de Diensten van L.A Gym zijn get ter beschikking stellen van een fitness ruimte apparatuur en oefenmiddelen in de breedste zin van het woord.
 6. Dienstverlener: L.A Gym h.o.d.n. L.A Gym biedt  Diensten aan Lid hierna: L.A Gym.
 7. Lid: de natuurlijke- of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die L.A Gym heeft aangesteld, of waaraan L.A Gym een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. Wanneer wordt gesproken over afspraken tussen L.A Gym en Lid wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Lid voor zover Lid de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst of Abonnement en andere verplichtingen tussen Lid en L.A Gym, alsmede voorstellen van L.A Gym voor Diensten die door L.A Gym aan Lid worden verstrekt en die door Lid worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door L.A Gym waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 
 • Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van L.A Gym, elke Overeenkomst tussen L.A Gym en Lid en op elke dienst die door L.A Gym wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Lid de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal L.A Gym aan Lid aangeven op welke wijze Lid de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met L.A Gym is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Lid.
 5. De minimale leeftijd van Lid dient 18 jaar te zijn, tenzij de minderjarige van 16 jaar of ouder uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verkregen van zijn/haar ouder(s) en/of wettelijke verzorger.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval L.A Gym niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
 
 • Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door L.A Gym gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. L.A Gym is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Lid schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft L.A Gym het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Lid om een voor L.A Gym gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Lid in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 • Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Lid een Aanbod c.q. Overeenkomst van L.A Gym heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan L.A Gym te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. L.A Gym is niet gehouden aan een Aanbod indien Lid redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Lid geen rechten ontlenen.
 3. Indien Lid een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Lid.
 4. Elke Overeenkomst die met L.A Gym wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met L.A Gym is verbonden.
 5. Lid heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij L.A Gym met toestemming van Lid reeds een aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Lid ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Lids wordt aangegaan, is elke Lid afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 7. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 
 • Artikel 5 – Aanmelding en L.A Gym-pas

 1. Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te overhandigen/verzenden. Na onvangst door L.A Gym van het inschrijfformulier vangt het lidmaatschap aan op de datum die door Lid op het in schrijfformulier is ingevuld. Indien Lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap op de dag van ontvangst van dit inschrijfformulier. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 15,- of € 30,- en moet bij inschrijving contant of per pin worden voldaan.
 2. Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt Lid op de wachtlijst geplaatst. Lid krijgt bericht van L.A Gym zodra het lidmaatschap kan aanvangen.
 3. Tijdens het eerste bezoek aan L.A Gym ontvangt Lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een L.A Gym-pas. Uitsluitend opvertoon van een geldige L.A Gym-pas krijgt Lid toegang tot de locatie van L.A Gym. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar die in het bezit zijn van een L.A Gym-pas krijgen uitsluitend toegang tot de locatie onder begeleiding van een ouder en/of verzorger en/of een ander lid van L.A Gym van 16 jaar of ouder. De L.A Gym-pas wordt in bruikleen gegeven en dient bij opzegging weer te worden geretouneerd.
 4. Wanneer aanmelding geschiedt via de werkgever van Deelnemer dan zorgt de werkgever voor de verschuldigde persoonsgegevens van de deelnemende werknemers. Na aanmelding via de website krijgt de werkgever hiervoor formulieren toegezonden. Na inzending van de formulieren met persoonsgegevens van de deel te nemen de werknemers maakt L.A Gym de passen aan die werknemers op vertoon van eengeldig legitimatiebewijs persoonlijk kunnen afhalen bij L.A Gym.
 5. De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de L.A Gym-pas. Gebruik van de L.A Gym-pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar en blijft eigendom van L.A Gym. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de L.A Gym-pas blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Diefstal of verlies van de L.A.Gym-pas dient per direct te worden doorgegeven aan L.A Gym. Een vervangende pas kan tegen betaling van € 25,- worden verkregen.
 
 1. Tijdens de openingstijden is het voor Lid niet toegestaan om middels hun persoonlijke ledenpas derden toegang te verschaffen tot het fitnesscentrum, tenzij er vooraf toestemming is verleend door de directie van L.A Gym.
 
 • Artikel 6 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd, tenzij Lid heeft aangegeven de Overeenkomst te willen beëindigen. Een maandabonnement of abonnement voor onbepaalde tijd wordt steeds verlengd met een maand. Een jaarabonnement wordt na het verstrijken van de duur omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 2. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven of via het opzegformulier op de website beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het tussentijds beëindigen van een jaarabonnement is niet mogelijk.
 3. Zowel Lid als L.A Gym kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Lid.
 4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Lid onverlet voor zover L.A Gym ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Lid dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 5. Zowel Lid als L.A Gym kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval L.A Gym in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of desbetreffende onderneming van L.A Gym eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is L.A Gym nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 6. Indien Lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het Abonnement biedt, vindt er geen restitutie van reeds betaalde gelden, noch ontslag van betalingsverplichting plaats. Dit geldt ook voor verhuizingen, ziektes, blessures en andere lichamelijke en/of psychische ongemakken.
 
 • Artikel 7 – Uitvoering van de Dienstverlening

 1. L.A Gym zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. L.A Gym staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan L.A Gym de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Lid. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Lid verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door L.A Gym aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. L.A Gym heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is L.A Gym niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Lid op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor L.A Gym, is Lid gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. L.A Gym is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt L.A Gym Lid tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Lid verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is L.A Gym aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Lid niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door L.A Gym of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Lid komen, sprake is van vertraging heeft L.A Gym recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Lid.
 8. Eenieder dient zich te houden aan de opgegeven huisregels van L.A Gym. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de Overeenkomst wordt ontbonden en Lid de toegang tot de locatie van L.A Gym wordt ontzegd. De huisregels van L.A Gym staan op de website van L.A Gym en zijn bij de balie van de L.A Gym-vestiging te verkrijgen.
 9. Indien een medewerker een instructie geeft aan Lid is Lid gehouden om deze (redelijke) instructies op te volgen.
 10. De locatie is in beginsel 24 uur per dag toegankelijk. L.A Gym behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
 11. Ingeval van onderhoud aan de locatie van L.A Gym is L.A Gym  niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de locatie. Nimmer is Lid gerechtigd tot enige restitutie van reeds betaalde gelden of enige schadevergoeding.
 
 • Artikel 8 – Verplichtingen Lid

 1. Lid is verplicht alle door L.A Gym verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Diensten en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat L.A Gym niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Lid.
 2. L.A Gym is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Lid te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is L.A Gym verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door L.A Gym voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. L.A Gym kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is L.A Gym gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Lid. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Lid dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan L.A Gym.
 4. Lid heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot het sporten. Lid is verplicht voor aanvang van een small group training of voordat hij de apparaten van L.A Gym gebruikt, aan L.A Gym aan te geven indien hij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Lid is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.
 5. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van het gebruiken van de apparaten en/of faciliteiten alsmede deelname aan de small group training is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Lid.
 6. Lid dient zich aan de huisregels te houden. Bij gebreke hiervan is L.A Gym gerechtigd om Lid de toegang tot L.A Gym voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De huisregels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan Lid en zijn te allen tijde in te zien op de fysieke locatie en op de website.
 7. Lid is verplicht passende sportkleding te dragen en de door L.A Gym opgestelde hygiëne-eisen in acht te nemen wanneer hij gebruikmaakt van de faciliteiten van L.A Gym. Bij gebreke hiervan heeft L.A Gym het recht Lid hierop aan te spreken en hem het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen, totdat Lid deze verplichtingen alsnog nakomt.
 8. Het gebruik van de faciliteiten van L.A Gym is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Lid is verplicht zich te allen tijde aan de instructies en veiligheidsvoorschriften van L.A Gym te houden.
 9. Lid dient op de hoogte te zijn van alle regels die van toepassing zijn op zijn lidmaatschap en deelname aan de faciliteiten van L.A Gym.
 
 • Artikel 9 – Small group training

 1. L.A Gym kan een small group training verzorgen voor Lid en andere deelnemers. L.A Gym is gerechtigd het aantal deelnemers te maximeren.
 2. De small group training vindt plaats op locatie van L.A Gym. De Deelnemer is verplicht tenminste 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn op de betreffende locatie.
 3. Indien Deelnemer niet tijdig voor de small group training aanwezig is, heeft L.A Gym het recht de betreffende Deelnemer te weigeren voor de small group training. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, heeft Deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden of het inhalen van een training via de Rittenkaart.
 4. De small group training wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen en de behoeften van de betreffende Deelnemer(s).
 5. Lid c.q. Deelnemer zal L.A Gym schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de small group training alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Lid aandacht wenst. Hieronder wordt tevens verstaan eventuele medische klachten en/of blessures die een voor de Deelnemer gebruikelijke deelname (mogelijk) kunnen beperken of belemmeren.
 6. L.A Gym is gerechtigd de small group training te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van L.A Gym om de small group training te verplaatsen. Lid c.q. Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is L.A Gym gerechtigd de Deelnemers die zich het laatst hebben aangemeld voor de small group training te weigeren.
 
 • Artikel 10 – Gebruik fitnessapparaten

 1. Lid is verplicht om een handdoek mee te nemen en te gebruiken in de fitnessruimte en de leszalen. Bij gebruik van een fitnessapparaat, dient de handdoek over de zitting gelegd te worden, tenzij anders aangegeven bij het betreffende fitnessapparaat.
 2. Nadat het fitnessapparaat gebruikt is, dient Lid het fitnessapparaat schoon achter te laten. Lid kan hierbij gebruik maken van de aanwezige schoonmaakmiddelen.
 3. Het is niet toegestaan om meerdere fitnessapparaten tegelijkertijd bezet te houden.
 4. In geval van onderhoud aan de beschikbaar gestelde apparaten is L.A Gym niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van deze faciliteiten. Nimmer is Lid gerechtigd tot enige restitutie van reeds betaalde gelden of enige schadevergoeding. Lid kan gebruik maken van de andere beschikbare faciliteiten en/of vervangende fitnessapparatuur.
 
 • Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Lid nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Lid te komen, is Lid verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. L.A Gym is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Lid verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van L.A Gym, L.A Gym een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Lid.
 • Artikel 12 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw).
 2. L.A Gym voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief.
 3. De kosten van een Abonnement worden op basis van automatische incasso maandelijks of per vier weken geïncasseerd.
 4. Lid is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Lid door L.A Gym ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Lid kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 6. L.A Gym is gerechtigd om de geldende prijzen en lidmaatschap tarieven jaarlijks te indexeren of anderzins te verhogen en door te voeren bij leden wiens lidmaatschap op grond van artikel 6 lid 1 van deze algemene voorwaarden is verlengd. In werking tredende btw-verhogingen worden terstond bij ieder Lid doorgevoerd. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 7. Lid dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van ten hoogste 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van L.A Gym.
 8. In geval van persoonlijk faillissement, of verzoek tot betaling jegens Lid wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Lid uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 9. In het geval van een door de overheid opgelegde lockdown als gevolg van een pandemie of epidemie, zal de maand of betaal periode waarin de lockdown van kracht wordt niet gerestitueerd worden.
 
 • Artikel 13 – Incassobeleid

 1. Wanneer Lid niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal Lid eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Lid in verzuim is, zal L.A Gym zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien L.A Gym meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Lid.
 4. De L.A Gym-pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Lid kan de toegang tot de locatie van L.A Gym worden geweigerd.
 
 • Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. L.A Gym gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Lid en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal L.A Gym de betrokkene hierover informeren.
 2. Lid is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van L.A Gym verwerkt worden. Lid staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Lid L.A Gym tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien L.A Gym op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Lid is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat L.A Gym te allen tijde toezicht houdt op de sportlocatie middels camera’s die 24 uur per dag beelden maken. Deze beelden worden gemaakt ten behoeve van de veiligheid van het Lid en L.A Gym zelf, alsmede ter voorkoming van diefstal. Lid wordt dan ook gefilmd in alle openbare ruimtes van L.A Gym. Indien Lid niet gefilmd wenst te worden kan hij geen gebruik maken van de faciliteiten in de locatie van L.A Gym. Nimmer is L.A Gym enige schadevergoeding verschuldigd wegens het filmen van Lid. Lid is er tevens mee bekend dat indien hij de huisregels van L.A Gym en/of de wet- en regelgeving overtreedt, de beelden aan de politie overlegd kunnen worden. De camerabeelden worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk, doch maximaal 7 dagen. Ingeval van het vastleggen van een incident, is L.A Gym gerechtigd de beelden langer te bewaren tot het betreffende incident is afgehandeld.
 5. Het is Lid verboden om in en rondom de locatie foto’s en/of beelden van anderen te maken. Bij overtreding hiervan is L.A Gym gerechtigd om de Overeenkomst per direct op te schorten of te beëindigen.
 
 • Artikel 15 – Opschorting en ontbinding

 1. L.A Gym heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Lid nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor L.A Gym gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. L.A Gym is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Lid in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Lid schriftelijk worden bevestigd.
 3. L.A Gym is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Lid voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Lid verplicht om L.A Gym te vergoeden voor elk financieel verlies dat L.A Gym lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Lid.
 • Artikel 16 – Overmacht

 1. L.A Gym is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van L.A Gym wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van L.A Gym, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Lid of diens derden aan L.A Gym zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen (ten gevolge van een pandemie of epidemie), (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van L.A Gym of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van L.A Gym buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Lid worden betaald. L.A Gym is niet verplicht om Lid te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.
 
 • Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van L.A Gym alleen geacht te bestaan indien L.A Gym dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van L.A Gym, is L.A Gym uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Lid L.A Gym binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en L.A Gym deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat L.A Gym in staat is om adequaat te reageren.  
 3. Indien het verrichten van Diensten door L.A Gym leidt tot aansprakelijkheid van L.A Gym, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd (over een maximale periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis), doch slechts ten aanzien van de door Lid geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens L.A Gym. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. L.A Gym sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. L.A Gym is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. L.A Gym is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van L.A Gym.
 6. Lid is aansprakelijk voor alle schade die hij heeft toegebracht aan de locatie en/of de fitnessapparatuur van L.A Gym.
 7. Ook is L.A Gym niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan de small group trainingen en/of ongelukken. Elke deelname van Lid c.q. Deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Lid/Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om een apparaat te gebruiken of deel te nemen aan een small group training. Ingeval van deelname door mindervalide personen dient de betreffende begeleider en/of wettelijke vertegenwoordiger te allen tijde zorg te dragen voor passende begeleiding of op mededeling van een van instructeurs van L.A Gym. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen vooraf aan het gebruik van de apparaten c.q. les kenbaar gemaakt te worden aan de instructeur. L.A Gym is nimmer aansprakelijk voor  (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende.
 8. Lid is op de hoogte dat de locatie van L.A Gym niet altijd bemand is. Ondanks dat er niet altijd een instructeur aanwezig is, is Lid nog altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van fitnessapparatuur en eventueel lichamelijk letsel dat het gebruik van de apparatuur met zich meebrengt.
 9. Lid vrijwaart L.A Gym voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Lid aan een derde is geleverd en mede bestond uit door L.A Gym geleverde Diensten, tenzij Lid kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van L.A Gym.
 10. Enige door L.A Gym opgeleverde adviezen, op basis van door Lid onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van L.A Gym.
 11. De inhoud van het opgeleverde advies van L.A Gym is niet bindend en slechts adviserend van aard. Lid beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van L.A Gym opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Lid. Lid is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van L.A Gym. L.A Gym is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 12. Indien door of namens Lid een derde wordt ingeschakeld, is L.A Gym nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Lid ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Lid ingeschakelde derde in L.A Gym haar eigen advies.
 13. L.A Gym staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens L.A Gym verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 14. Alle aanspraken van Lid wegens tekortschieten aan de zijde van L.A Gym vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij L.A Gym binnen een jaar nadat Lid bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van L.A Gym.
 
 • Artikel 18 – Geheimhouding

 1. L.A Gym en Lid verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Lid aan L.A Gym bekend gemaakt is en/of op andere wijze door L.A Gym is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door L.A Gym opgestelde adviezen, en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Lid. Voorts betracht L.A Gym steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Lid verstrekt.
 3. Indien L.A Gym op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en L.A Gym zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is L.A Gym niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Lid geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door L.A Gym aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van L.A Gym vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Lid zal L.A Gym vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van L.A Gym is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting legt L.A Gym ook de door hem in te schakelen derden op.
 
 • Artikel 19 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van L.A Gym waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij L.A Gym en worden niet overgedragen aan Lid tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van L.A Gym worden overgedragen aan Lid, is L.A Gym gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Lid. Een dergelijke vergoeding dient door Lid te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Lid verboden om alle werken stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van L.A Gym rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van L.A Gym. Indien Lid wijzigingen wenst aan te brengen in door L.A Gym opgeleverde zaken, dient L.A Gym expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Lid verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van L.A Gym rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
 
 • Artikel 20 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Lid is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan L.A Gym verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan L.A Gym zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Lid vrijwaart L.A Gym van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Lid vrijwaart L.A Gym voor alle aanspraken van Lid, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Lid vrijwaart L.A Gym voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Lid, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Lid verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Lid jegens derde(n).
 5. Indien Lid elektronische bestanden, software of informatiedragers aan L.A Gym verstrekt, garandeert Lid dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 
 • Artikel 21 – Klachten

 1. Indien Lid niet tevreden is over de Diensten van L.A Gym of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Lid verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@lagym3.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Lid voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil L.A Gym de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. L.A Gym zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 
 • Artikel 22 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen L.A Gym en Lid is Nederlands recht van toepassing.
 2. L.A Gym heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Lid hiervan op de hoogte stellen.
 L.A Gym heeft het recht deze algemene voorwaarden en de huisregels eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct ,gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van artikel 6.1is verlengt.
 1. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen L.A Gym en Lid, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.
 Drachten, 16 maart 2021